Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven

De spelregels van het Jeugdsportfonds Eindhoven

Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen van 4 tot 18 jaar van financieel minder draagkrachtige ouders om hen een kans te bieden te gaan sporten.

De spelregels:

 1. Elk kind uit een gezin komt afzonderlijk voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking
 2. De maximale bijdrage per kind bedraagt per jaar € 225,--
 3. Kinderen van 4 tot 18 jaar komen voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking
 4. Een bijdrage uit het fonds moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd
 5. De bijdrage mag uitsluitend worden gebruikt voor het bekostigen van de contributie van de sportvereniging en/of de aanschaf van sportkleding/sportmaterialen
 6. De financiële situatie van het gezin waarvan het kind deel uitmaakt is bepalend of zij/hij voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking komt. In principe mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum (bijstandsniveau + 20%)
 7. In principe is er geen sprake van een inkomenstoets, tenzij er gegronde redenen aanwezig zijn een dergelijke toets wel uit te voeren. Ingeval er sprake is van een inkomenstoets, worden de ouders van het kind geacht daar  hun medewerking aan te verlenen. Het uitblijven van die medewerking kan leiden tot het niet verder in behandeling nemen van de aanvraag
 8. De sport waarvoor een bijdrage wordt gevraagd dient in principe in verenigingsverband te worden uitgeoefend. Individuele sportbeoefening ( bijv. fitness, aerobic, spinning, etc.) komt niet voor een bijdrage in aanmerking tenzij er sociaal maatschappelijke redenen aanwezig zijn die een bijdrage wel rechtvaardigen. Dit ter beoordeling van de consulent  resp. bestuur van het Jeugdsportfonds Eindhoven
 9. Het Jeugdsportfonds keert géén contant geld uit aan de kinderen of aan de ouder(s)
 10. De bijdrage voor het betalen van het lidmaatschap van een sportvereniging wordt rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging. De aanschaf van sportkleding en/of sportmaterialen wordt rechtstreeks verrekend met de leverancier
 11. Bij de beoordeling van een vervolgaanvraag (tweede jaar e.v.) wordt meegewogen of en in welke mate en gedurende welke periode het betreffende kind ook daadwerkelijk de sport heeft beoefend
 12. Een aanvraag wordt in principe binnen drie weken na ontvangst afgehandeld
 13. Een toekenning van een bijdrage uit het fonds of de afwijzing van een aanvraag wordt schriftelijk of per email door de intermediair bevestigd. De afwijzing wordt gemotiveerd
 14. Bij de beoordeling van een aanvraag kan worden nagegaan of er in het kader van andere gemeentelijke of particuliere inkomensondersteuningsregelingen voor sportactiviteiten door het gezin al financiële steun wordt ontvangen. Indien dat het geval is, wordt dat in de beoordeling van de aanvraag meegenomen