Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven
  1. Het éénmalige inschrijfgeld en uw jaarlijkse contributie worden met een automatische incasso geïnd.
  2. Bij "Algemene Info" ziet u het overzicht van de contributie en inschrijfgelden voor dit jaar.
  3. Nieuwe leden betalen contributie na rato van de nog te spelen maanden in een verenigingsjaar. De datum van inschrijving is hiervoor bepalend.
  4. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden per 1 januari, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie of het secretariaat, bij voorkeur door het versturen van een mutatieformulier. Zodra wij de opzegging ontvangen hebben ontvangt u van ons een bevestiging. Heeft u na twee weken geen bericht van ons ontvangen, stuur dan een e-mail aan de ledenadministratie (leden@tegenbosch.nl) of bel 06-12822324. Vermeld hierbij altijd uw naam en bondsnummer (8 cijfers, zie pasje).
  5. Bij te late opzegging van het lidmaatschap blijft de contributie voor het gehele nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervan op grond van redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen dispensatie verlenen. In dit geval kan slechts tegen betaling van € 20 administratriekosten alsnog het lidmaatschap beëindigd worden.
  6. Omdat wij in de vereniging geen betaalde krachten hebben zijn wij aangewezen op vrijwilligers. Wij verwachten daarom dat al onze seniorleden zich beschikbaar stellen door hun steentje bij te dragen aan de organisatie van onze vereniging door zitting te nemen in een commissie, door bardiensten te draaien etc.
  7. U dient bij het inschrijfformulier een pasfoto te voegen.
  8. U gaat ermee akkoord dat uw e-mailadres mag worden gebruikt voor het toezenden van informatie over de vereniging (niet commerciële doeleinden!)
  9. U gaat ermee akkoord dat uw foto/beeltenis mag worden gebruikt in externe uitingen (website/nieuwsbrief) van onze vereniging.